TH  EN

       

  กระบวนทัศน์ใหม่อาศรมพลังงาน
     ปัจจุบันนี้ สังคมมนุษย์ทั้งมวลกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาจากปัญหาที่มีบริบทที่กว้างขวางกว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 ที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป อย่างไม่อาจเทียบกันได้เลย นอกจากจะเป็นปัญหาในบริบททางสังคมที่ซับซ้อนระหว่างฐานะของคนในประเทศเดียวกัน ระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจน ระหว่างความเชื่อและศาสนาแล้ว ยังครอบคลุมถึงปัญหาสมดุลของระบบนิเวศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำและพลังงาน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งสามารถสร้างผลกระทบถึงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนด้วย
กระบวนทัศน์ใหม่ จึงเป็...

  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หรือการเข้าถึงความรู้ของคนในสังคม
     กิจกรรมหลักของอาศรมพลังงานนั่น เป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ หรือการเข้าถึงความรู้ของคนในสังคม ซึ่งอาศรมพลังงานได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับโรงเรียน ภายใต้โครงการศึกษาตื่นรู้ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ

ซึ่งได้เริ่มต้นทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา จ.ขอนแก่น โรงเรียนโคกขาม (นาคพัฒนา) จ.นครราชสีมา และโรงเรียนธรรมจริยา จ.พระนครศรีอยุธยา และในปีนี้อาศรมพลังงานได้ขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเครือข่ายโรงเรียนคาร์บอนต่ำ กิจกรรมขยายเครือข่ายโรงเรียนคาร์บอนต่ำได้จัดกระบวนการพัฒนาศักย...


  ขอเชิญร่วมกันสร้างบ้านดิน ศาลาคาร์บอนต่ำ
    
ขอเชิญร่วมกันสร้างบ้านดิน ศาลาคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำของนักเรียนโรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557 โดยศาลาคาร์บอนต่ำ จะเป็นอาคารทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (โลกร้อน) เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน เช่น การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร การผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ การทำน้ำมันไบโอดีเซล การทำเกษตรนิเวศ หัตถกรรมธรรมชาติ และการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอีกด้วย

ซึ่งอยากจะเชิญชวนทุกท่าน สร้างศาลาคาร์บอนต่ำและศูนย์เ...


  การวัดคาร์บอนในอาศรมพลังงาน ปี 2551
     การวัดคาร์บอนในอาศรมพลังงาน เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานเป็นหลัก โดยคำนวณเปรียบเทียบกับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณของอาศรมพลังงาน

ซึ่งอาศรมพลังงานได้นำเครื่องมือการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่นมาปรับใช้ร่วมกับการคำนวณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ GHG Inventory โดยได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำมันดีเซลB5 น้ำมันไบโอดีเซลB100 น้ำมันเบนซิน ถ่านไม้ เป็นต้น แล้วนำมาคำนวณในสมดุลพลังงาน ได้ตัวเลขการใช้พลังงานและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน นำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยกันวิเคราะห์ เพื่อหาทางออกและแผนในการปรับใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถดู...

 

 

   


© 2011 Energy Ashram: Appropriate Technology Association 135/4 Moo4 Thanarat Road, Tambol Moosri, Pakchong District, Nakornratchasima 30130 Tel.& Fax(+66)44 297621
Mobile (+66)81 689 5045 , (+66)81 6600 377 E-mail : se@ata.or.th Admin