TH  EN

 
อาศรมพลังงานชุมชนนิเวศ
     
อาศรมพลังงานเป็นชุมชนทดลองที่ดำเนินภายใต้กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้การดำเนินชีวิตด้วยสติ เรียนรู้ตนเองทำความเข้าใจกับสิ่งรอบข้างและเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบนิเวศ โดยมีความเชื่อว่าทิศทางการพัฒนาของสังคมโลกกำลังก้าวสู่ความจำกัดของระบบนิเวศไปทุกขณะ ซึ่งส่งผลต่อ ความมั่นคงทางด้านอาหาร พลังงาน น้ำ รวมถึงวิกฤต เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง

ทิศทางการพัฒนาในปัจจุบัน หมายถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี หรือการเพิ่มขึ้นของจีดีพี มากกว่าความสมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวิภาพ หรือแม้กระทั่งความสุขในการใช้ชีวิต และการเติบโตทางจิตวิญญาณ

แต่กระบวนทัศน์ใหม่ คือ การดำเนินชีวิตด้วยความรู้ ความไม่หลง ทั้งในด้านทางโลกและทางธรรมะ การฝึกฝนและเรียนรู้ในการเติบโตทางด้านความคิดและจิตวิญญาณในการอยู่อย่างมีสติ และสามารถเข้าถึงสัจธรรม ความจริงของชีวิต แต่เราจะสามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร นั่นเป็นคำถามที่เราตั้งขึ้น เพื่อค้นหาคำตอบ ชุมชนนิเวศอาศรมพลังงานจึงเกิดขึ้น เพื่อค้นหาคำตอบของคำถามให้กับตนเอง ให้กับชุมชนและสังคม โดยนำกระบวนการศึกษามาใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้ดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติ อยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถนำสังคมไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ใช้สติในการดำเนินชีวิต และสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมีสติ

โดยภายในชุมชนนิเวศนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีแบบแผนแต่เรียบง่าย สามารถพึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร พลังงาน สุขภาพ ความรู้ และรูปธรรมของการใช้ชีวิตที่นี้จะแฝงอยู่ในการดำเนินชีวิตจริงของสมาชิก ทุกคนอยู่และเรียนรู้ พัฒนา และพึ่งตนเองในทุกสภาวะ เข้าใจในต้นเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของตนเองและโลก ชุมชนนิเวศเน้นการจัดการพลังงานชีวมวลเป็นหลัก เช่น ต้นไม้ แสงแดด น้ำ พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืนที่เน้นการใช้พลังงานทรัพยากรรอย่างคุ้มค่า และไม่ลืมที่จะดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด รอยเท้านิเวศเป็นศูนย์ รวมถึงการจัดการพัฒนาความคิด ความรู้ของเหล่าสมาชิกด้วยการศึกษา

การจัดการภายในอาศรมพลังงาน จะเน้นประเมินและวัดผลจากร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) ที่เกิดจากแต่ละกิจกรรม เราใช้พลังงานหลักจากชีวมวล เราผลิตถ่านด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงด้วยการทำให้ถ่านคุณภาพ โดยนำถ่านลงดิน ปรับสภาพให้อุดมสมบูรณ์ ลดการใช้สารเคมี ไม่ทำลายป่า และส่งเสริมความรู้เหล่านี้สู่ชุมชน

เกษตรนิเวศที่ใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้ อาศัยกลไกของระบบนิเวศ ฤดูกาล ผลิตเพื่อเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน และสถานการณ์ โดยเน้นการใช้พลังงานที่มีต้นทุนไม่สูงและชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง เช่น พลังงานแสงแดด

น้ำมันไบโอดีเซล ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เอง เพื่อรองรับวิกฤตพลังงานจากฟอสซิลที่กำลังจะหมดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภูมิอากาศโลก งานด้านหัตถกรรมและสุขภาพ เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลผลิตจากสวนเกษตรมาพัฒนาและแปรรูปเป็นสินค้าที่ดูแลทั้งสุขภาพกาย จิตใจและสิ่งแวดล้อม ชุมชนนิเวศดำเนินการภายใต้ระบบธุรกิจเพื่อสังคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของคนและสังคมไปสู่ชุมชนที่มีความยั่งยืน พัฒนาความคิด พัฒนาการแสวงหาทางจิตวิญญาณ แต่ไม่ใช่การพัฒนาทางวัตถุ

เป้าหมายของอาศรมพลังงาน
1. นำการปรับกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสังคมในอนาคตถัดจากยุคสมัยนี้
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนให้เผชิญกับวิกฤติทางสังคมที่วิปริต
3. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับการแปรปรวนของนิเวศ
4. แสวงหาทางเลือกสำหรับอนาคตด้วยสัมมาทิฎฐิ
     
   
 
>> อาศรมพลังงานชุมชนนิเวศ
>> อาศรมพลังงาน
>> ยุทธศาสตร์อาศรมพลังงาน
     
     
     
   


© 2011 Energy Ashram: Appropriate Technology Association 135/4 Moo4 Thanarat Road, Tambol Moosri, Pakchong District, Nakornratchasima 30130 Tel.& Fax(+66)44 297621
Mobile (+66)81 689 5045 , (+66)81 6600 377 E-mail : se@ata.or.th Admin