TH  EN

       เกี่ยวกับ
     
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ระหว่างปี พ.ศ.2521 คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งวิศวกรอาชีพจำนวนหนึ่ง ซึ่งตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่มีต่อสังคมได้รวมกันก่อตั้งกลุ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่งานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อชาวบ้าน” หรือ Adaptive Technology Group (ATG) เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในรูปของการฝึกอบรม การจัดพิมพ์เอกสาร รวมถึงการ ออกแบบสร้างเครื่องเจาะน้ำบาดาล ถังเก็บน้ำซีเมนต์เสริมไม้ไผ่ และกังหันลม เป็นต้น จากผลงานที่ผ่านมา ได้ทำให้บุคคลในหลายวงการรู้จักและสนใจเข้ามาร่วมงานกับ ATG มากขึ้นเป็นลำดับ บุคคลเหล่านี้มีทั้งที่เป็นวิศวกรอาชีพ นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนา นักเกษตร และนักสังคม เป็นต้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกันก่อตั้ง“ชมรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ขึ้นเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2524 และในราวกลางปี 2525 ชมรมจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้ชื่อ “สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม” หรือ Appropriate Technology Association (ATA) ขึ้นอย่างเป็นทางการ

ยุทธศาสตร์สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างทางเลือกในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินกิจกรรมพลังงานยั่งยืน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นทั้งในประเทศแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มและชุมชนให้สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ รวมถึงประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งภายในและต่างประเทศ และพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและพึ่งตนเองได้

 

อาศรมพลังงาน
อาศรมพลังงาน (Energy Ashram) เป็นสถาบันที่ทำกิจกรรมวิจัยพัฒนา เผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกภายใต้การดูแลของ “สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2547 บนเนื้อที่ 11 ไร่ โดยมีวิถีการดำเนินงานที่พึ่งตนเองในบริบทที่เป็นองค์รวมของชีวิต คือ สติ ความรู้ อาหาร พลังงาน สุขภาวะ สังคม นิเวศนอกจากนั้น ในด้านการพึ่งตนเองด้านความรู้ มีการวิจัยพัฒนาในวิถีพึ่งตนเองด้านต่างๆ ทำการทดลองแล้วสรุปบทเรียนนำสู่การทดสอบซ้ำ จัดทำหลักสูตรเผยแพร่สู่สังคม มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการและสร้างเครื่องมือ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางเลือก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนในท้องถิ่น และเยาวชนในชุมชน มีเจตคติ ความรู้และทักษะในการวางแผนและจัดการปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะเป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ
     
กิจกรรมการทำงานที่ผ่านมาของสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2525-ปัจจุบัน )
1. กิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก
    1) พัฒนาและปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแบบกรรเชียง
    2) ออกแบบและสร้างเครื่องเจาะบาดาลขนาดเล็ก
    3) การสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
2. กิจกรรมด้านการเกษตร หัตถกรรม
    1) การเลี้ยงปลาในนาข้าว
    2) วิทยาการทดแทนสารเคมี การทำเกษตรธรรมชาติ การทำเกษตรผสมผสาน
    3) การส่งเสริมทอผ้าพื้นเมืองและย้อมสีธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมธุรกิจสตรี ภายใต้ชื่อกลุ่ม “พรรณไม้”
3. กิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
    1) การสร้างกังหันลมสูบน้ำ เพื่อการเกษตร
    2) การผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพลังงานน้ำขนาดเล็ก
    3) การจัดการขยะชุมชน
    4) การวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน เช่น เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ รถตู้ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันพืช 100% เป็นต้น
4. โครงการต่างๆ ที่สำคัญ
     • โครงการพลังงานยั่งยืน ไทย – เดนมาร์ก (Thai – Danish Cooperation on Sustainable Energy : SE) โดยความร่วมมือกับ The Danish Organization for Renewable Energy (OVE) โดยการสนับสนุนจาก Danish Co-operation for Environment and Development (DANCED) ประเทศเดนมาร์ก (2541 – 2543) พื้นที่เป้าหมายคือ จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา และ จ.อุบลราชธานี
     • โครงการพลังงานยั่งยืน (Provincial Programmer for Sustainable Energy :PRO-SE) โดยความร่วมมือกับ The Danish Organization for Renewable Energy (OVE) โดยการสนับสนุนจาก Danish International Development Assistance (DANIDA) ประเทศเดนมาร์ก (2544 – 2547) โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี
     • โครงการการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น (Local Energy Planning : LEP) (2545 – 2547)
     • โครงการการส่งเสริมการผลิตถ่านและการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพ (2547 – 2549) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
     • โครงการหมูสีสีเขียว โดยความร่วมมือกับเทศบาลตำบลหมูสี (2549)
     • โครงการที่ปรึกษา CSR อันได้แก่ โครงการรักษ์ป่า สร้างคนฯ (2551-2554) โครงการนำร่องชุมชนคาร์บอนต่ำ (2554 – 2555) โดยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
     • โครงการชุมชนคาร์บอนต่ำ นำร่อง 4 พื้นที่ คือ 1) ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 2) ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 3) ต.ขุนควน อ.ปง จ.พะเยา 4) ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี (2554 – 2555) โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
     • โครงการการศึกษาตื่นรู้ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนธรรมจริยา ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (2555 ถึงปัจจุบัน) โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
     • โครงการการศึกษาตื่นรู้ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยพื้นที่นำร่อง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (2554 ถึงปัจจุบัน) 5. กิจกรรมอาศรมพลังงานและโครงการในปัจจุบัน
     • อาศรมพลังงาน (Learning Center) การศึกษาดูงานการจัดการพลังงานในอาศรมพลังงาน
     • โครงการการศึกษาตื่นรู้ - โครงการการศึกษาตื่นรู้ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนธรรมจริยา ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (2555 ถึงปัจจุบัน) โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด - โครงการการศึกษาตื่นรู้ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โดยพื้นที่นำร่อง 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และโรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (2554 ถึงปัจจุบัน)
     • หลักสูตรการเรียนรู้ - หลักสูตรชุมชนปรับตัว ประกอบด้วย 1) หลักสูตรเกษตรนิเวศ 2) หลักสูตรเผาถ่านพิทักษ์โลก (การใช้พลังงานชีวมวลที่เหมาะสม การตรึงคาร์บอนลงดิน) 3) หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานแสงแดด 4) หลักสูตรน้ำมันเชื้อเพลิงจากพืชและพืชน้ำมัน 5) หลักสูตรหัตถกรรมและสุภาพ 6) หลักสูตรชุมชนนิเวศ (Eco village) - หลักสูตรการศึกษาตื่นรู้ 1) การศึกษาตื่นรู้ (Awaking Education) 2) โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (Low Carbon School)
     
 


© 2011 Energy Ashram: Appropriate Technology Association 135/4 Moo4 Thanarat Road, Tambol Moosri, Pakchong District, Nakornratchasima 30130 Tel.& Fax(+66)44 297621
Mobile (+66)81 689 5045 , (+66)81 6600 377 E-mail : se@ata.or.th Admin